Informace k oznámovacímu formuláři

Právní úprava ochrany oznamovatelů

Práva a povinnosti oznamovatelů, jakož i zaměstnavatelů, popř. Ministerstva spravedlnosti, s účinností od 1. srpna 2023 upravuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “ZOO”), kterým byla do českého právního řádu transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Povinná osoba je současně povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o AML“).

Co je oznámení dle ZOO a jaké informace musí obsahovat?

Oznámení dle ZOO je každá zpráva učiněná skrze vnitřní oznamovací systém zřízený příslušným zaměstnavatelem, přičemž oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 1. má znaky trestného činu
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 3. porušuje ZOO
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie (dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
  14. fungování vnitřního trhu (dle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Po oznamovateli nelze požadovat, aby měl expertní znalosti, která by mu umožnila přesné právní posouzení oznamovaného protiprávního jednání. Oznamovatel však nesmí podat vědomě nepravdivé oznámení. Oznamovatel si nemusí být zcela jistý, že k oznamovanému protiprávnímu jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti takových informací musí nasvědčovat příslušné okolnosti.

Oznamovat v režimu ochrany podle ZOO nelze ani skutečnosti, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky.

Oznámení musí rovněž obsahovat informace o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Kdo je oprávněn oznámení dle ZOO podat?

Oznámení může podat každá fyzická osoba (typicky zaměstnanec či obchodní partner), která vykonává či vykonávala práci (byť zprostředkovaně) nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely ZOO rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu (zaměstnanecký poměr),
 2. služba (vojenská služba),
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě (společníci právnické osoby),
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby (jednatelé či jiné statutární orgány),
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Do uvedeného výčtu osob oprávněných podat oznámení spadají rovněž uchazeči o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ochrana dle ZOO se vztahuje rovněž i na osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny zejména v pracovním kontextu (viz § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů).

Jakým způsobem lze oznámení podat?

Oznamovatel je oprávněn oznámení dle ZOO podat osobně, telefonicky nebo písemně (a to vč. digitální formy) u příslušné povinné osoby, resp. jím určené příslušné osoby (viz níže). Povinná osoba dle ZOO musí zavést vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím mohou oznamovatelé své oznámení podávat. Oznamovatel je rovněž oprávněn podat oznámení ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím externího oznamovacího systému.

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení je možné rovněž podat písemně na adresu příslušné osoby, jakož i prostřednictvím webového formuláře dostupného na webové adrese Oznamovací formulář.

Jak je oznamovatel chráněn proti odvetnými opatřeními?

V první řadě je oznamovatel chráněn zejména mlčenlivostí příslušné osoby, tj. osoby, která podaná oznámení řešení. Ve vztahu k oznámením podávaným u Ministerstva spravedlnosti (tedy prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému) je do ohlašovacích systémů přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (obdoba příslušných osob). ZOO příslušným osobám i pověřeným zaměstnancům zakazuje komukoliv poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu. Výjimku představuje pouze situace, kdy jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec ze zákona povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. i v takovém případě však musí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec oznamovatele o poskytnutí jeho totožnosti příslušných orgánům veřejné moci nejprve písemně vyrozumět.

Jestliže by příslušná osoba mlčenlivost o osobě oznamovatele porušila, může se dopustit přestupku sankcionovatelného pokutou až do výše 100.000 Kč.

ZOO dále striktně zakazuje uplatňovat vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření.

Odvetným opatřením se pro účely ZOO rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

 1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. odmítnutí uzavření smlouvy o provedení práce nebo smlouvy o pracovní činnosti,
 5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 8. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní nebo služební doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Jak se oznamovatel dozví, zda bylo jeho oznámení řešeno či vyřešeno?

ZOO stanovuje, že každý oznamovatel musí být vyrozuměn o přijetí oznámení, které splňuje náležitosti oznámení dle ZOO, do 7 kalendářních dnů od jeho podání, tj. oznamovatel musí být vyrozuměn o tom, že oznámení bylo přijato. Nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).

Oznámení bude v rámci vnitřního oznamovacího systému provozovaného na webové adrese Oznamovací formulář přiděleno tzv. příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení ve stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku posouzení vždy vyrozumět oznamovatele.

Po přijetí oznámení, které splňuje náležitosti ZOO, bude příslušná osoba vždy posuzovat důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, budou zaměstnavateli, kterého se oznámení týká, příslušnou osobou doporučena k přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

V průběhu prošetřování důvodnosti oznámení může příslušná osoba požádat oznamovatele o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací.

Jaké jsou sankce za podání vědomě nepravdivého oznámení?

Fyzická osoba (oznamovatel) se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Přestupku se dopustí ten, kdo brání jinému v podání oznámení. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 100.000 Kč.